Others

CP - ฟีโรโมนเพศชาย

$45.80 $52.90

ฟีโรโมนชาย CP ใช้เพื่อกระตุ้นความปรารถนาตามธรรมชาติ เพิ่มความเย้ายวนและความเร้าอารมณ์
ฟีโรโมนเป็นแรงดึงดูดที่มองไม่เห็นระหว่างชายและหญิง การใช้กลิ่นธรรมชาติเป็นส่วนผสม ฟีโรโมนจะสร้างผลกระตุ้นเชิงบวกต่อเพศตรงข้าม ซึ่งอาจเพิ่มความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางเพศ
ฟีโรโมนตัวผู้ของ CP จะมีลมมัสกี้ ในขณะที่ฟีโรโมนตัวเมียของ CP จะมีลมที่หอมหวานและซับซ้อน
14 มล